Emissiefactoren handboek 3.1

De emissiefactoren zoals bekend gemaakt met het handboek 3.1 zijn geënt op de site http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

De berekening

Deze CO2emissiefactoren van de gelijknamige site kunnen niet in alle gevallen één op één worden overgenomen. Vanaf 3 oktober 2015 zijn in de CO2Management Applicatie onder de methodiek CO2 Prestatieladder de nieuwe emissiefactoren opgenomen. In de CO2Management Applicatie is het mogelijk om emissiefactoren voor een bepaalde tijdsperiode in te stellen. Hierdoor kunnen we de berekening exact laten aansluiten bij de eisen van de CO2 Prestatieladder. Tussentijds zijn de gewenste berekeningswijzigingen aangegeven door SKAO zoals in de wijzigingslijst zoals gepubliceerd door SKAO. Wijzigingenlijst_Handboek3.0. Inmiddels worden vrijwel alle wijzigingen direct op de CO2 emissiefactoren website gepubliceerd.

In de applicatie is daar waar in de wijzigingslijst herbereken het uitgangspunt is de emissiefactor met terugwerkende kracht aangepast naar het verleden. Dit betekent dat ook de voorgaande jaren worden doorgerekend met deze nieuwe waarde. De keuze om in sommige gevallen te kiezen voor herberekening en in andere niet is ons inziens niet altijd goed te begrijpen. Wellicht een aardig onderwerp om binnen "de community" van onze help site te bespreken. Wij discussiëren graag mee. Een voorbeeld is de vraag waarom diesel en benzine gewijzigd zijn zonder herberekening. Hierdoor krijg je dus respectievelijk een stijging en een daling t.o.v. voorgaande jaar zonder expliciete reden vanuit de bedrijfsvoering of het reductiebeleid. Belangrijk is om dit mee te nemen in de trendanalyses voor de aanstaande energiebeoordeling.

Als er staat bij herberekenen nee dan is berekening zo ingesteld dat het systeem t/m 31 december 2014 rekent met de waarden zoals opgenomen in het handboek 2.2. en vanaf 1 januari 2015 rekent met de nieuwe waarden. De nieuwe waarden zijn dus ingegaan per 1 januari 2015. Er was weliswaar een overgangstermijn, waarbij de verplichting om met de nieuwe factoren te rekenen pas geldt vanaf 1 januari 2016, maar de ingangsdatum ligt dus reeds een jaar eerder.

Wij hebben alle standaard aangemaakte emissiefactoren omgezet naar de nieuwe definities. Aandachtspunten zijn de brandstoffen in de B rubriek van "Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer" en de rubriek Warmte. Zowel SKAO als de site CO2 emissiefactoren geven hiervoor nog geen duidelijkheid. De waarden zoals bekend in het handboek 2.2 zijn nog gehanteerd in de applicatie.

In de wijzigingenlijst staan ook een aantal emissiefactoren die zijn vervallen. Deze hebben we voor nu een einddatum 31 december 2015 gegeven. Dergelijke emissiefactoren in de eigen boekhouding zijn dus te vinden, doordat er over 2015 geen CO2 meer wordt berekend. Er dient een nog geldende factor te worden gekoppeld, waarmee het wordt opgelost.

Controle

Het is mogelijk dat u zelf emissiefactoren heeft aangemaakt in de eigen boekhouding. Wij noemen dit boekhoudspecifieke emissiefactoren. Deze zijn niet door ons aangepast want dit kan per boekhouding verschillen. Het is daarom noodzakelijk dat u zelf nog een controle uitvoert. Mocht u ondersteuning nodig hebben om te kijken of deze in uw boekhouding bestaan dan horen wij het graag. Een eenvoudig hulpmiddel om de emissiefactoren te controleren per jaar kan op 2 manieren. Of klikken of het itje bij de meter (u ziet dan alleen de actuele waarde) of een export te maken en te kiezen voor overzicht. U krijgt dan zowel de ingevoerde waarde als de emissiefactor als de berekende CO2 uitstoot te zien. Let op! Voor emissiefactoren die niet herberekend diende te worden kan de emissiefactor voor 2015 afwijken van de waarde voor het jaar 2015. De raadpleegomgeving is minder zwaar uitgerust als productie. Grafieken zullen meer tijd vergen om op te bouwen.

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk